วันที่ 2 กันยายน 2564นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ทีมระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ให้กับศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา