นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายทีมระบบคุณภาพสถานสงเคราะห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา