นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายนางสาวสุภาพร    ลือชา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ผ่านระบบ Zoom Cloud สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา