ฝ่ายสวัสดิการสังคมประชุมถอดบทเรียนโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา