สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการพัฒนาเด็กตามภารกิจ จึงได้จัดทำโครงการ ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา นำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง