นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข