วันที่ 1 เมษายน 2564 นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานสงเคราะห์ 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ในระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี