วันจันทร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และเด็กในความอุปการะจัดมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะรู้จักรักษาสุขภาพรวมถึงการรู้จักวิธีป้องกันโรคอย่างถูกวิธี