วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะจับปลาดุกที่เพาะเลี้ยงไว้ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กในความอุปการะ