วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานในการประชุมการจัดเก็บข้อมูล ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙, พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานต่อไป