วันพฤหัสบดีที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะปลูกดอกกล้วยไม้  เนื่องในโอกาสวันต้นไม้แห่งชาติประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความร่มรื่น สวยงามแก่องค์กร