วันอาทิตย์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมรักการอ่านแก่เด็กช่วงปิดเทอมในห้องสมุด ณ ห้องสอนเสริมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาหาความรู้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์