วันศุกร์ที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ แก่เด็กในความอุปการะ ที่มีความถนัดและความสนใจ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง