วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ฯ