วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชการที่ ๙ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กเรียนรู้วิถีชีวิตอย่างพอเพียง และมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า (COVID-19)