วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำเด็กในความอุปการะทำความสะอาดบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้สภาพแวดล้อมในองค์กรสะอาด น่าอยู่และปลอดภัย