วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ได้ดำเนินการแจกสบู่ และเจลล้างมือ ให้แก่เด็กในความอุปการะ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรยูนิเซฟ (Unicef) ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา