วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านมอนเตสซอรี่ ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้มอนเตสซอรี่ (Montessori) โดยการถ่ายทอดการบวนการเรียนรู้ และการสอนในรูปแบบมอนเตสซอรี่ แก่เด็กในความอุปการะที่มีพัฒนาการช้าด้านการเรียนรู้ และสมาธิสั้น ณ ห้อง Montessori สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่เด็กในความอุปการะ