วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้นางสาวกัญญาภัค เครื่องทองใหญ่ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ และการสอนในรูปแบบ Montessori ณ ห้อง Montessori สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่เด็กในความอุปการะ