วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ขอขอบพระคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ที่นำหน้ากากผ้าสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา และแอลกอฮอล์มามอบให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา