วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเกษตร การปลูกพริก ปลูกมะเขือ และการปรับปรุงดิน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืชและดินจากสำนักงานพัฒนาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กในความอุปการะ