วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร หวานเย็นแก่เด็กในความอุปการะ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้มีทักษะการประกอบอาชีพ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนำไปรับประทานร่วมกันต่อไป