วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ แก่เด็กในความอุปการะที่มีความถนัดและความสนใจ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง