วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล แก่เด็กที่มีความถนัดและความสนใจ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาศักยภาพตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง