วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ นำเด็กในความอุปการะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสืบสานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็กในความอุปการะ