วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน    เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง             จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม