วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข เข้าร่วมการประชุมติดตาม   หนุนเสริมการจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนระบบสนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำ ๕ กิจกรรมหลักและยกระดับการทำสติในองค์กร