วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดประชุมทบทวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล (IDP) แก่เด็กในความอุปการะสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับพฤติกรรมเด็กในความอุปการะต่อไป