วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข่าว ขบคิด ตีความ เรื่อง  เพลง “ชีวิตนี้สั้นจะตาย” ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามวัย และนำแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป