วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมทักษะอาชีพ เรื่อง สอนให้เด็กทำขนมปังไส้กรอก ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้มีความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพให้กับเด็ก