วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแจกยิ้มปันสุข และบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กในความอุปการะ ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา