วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตทั่วไป เรื่อง หากันจนเจอ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อฝึกให้เด็กได้มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตในสังคม ด้วยการยึดหลักการด้านคุณค่าในตนเองมาเป็นภูมิคุ้มกันในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง