วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เป็นประธานประชุมประจำเดือน, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓