วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและอนามัยเจริญพันธ์ เรื่องทบทวนวิธีการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 แก่เด็กในความอุปการะ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและวิธีหลีกเลี่ยงจากโรค COVID-19