วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้พ่อบ้าน – แม่บ้าน ดำเนินการจัดกิจกรรม Home Room แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข อาคารพักเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะเห็นคุณค่าในตนเองและมีทักษะในการดำเนินชีวิตมากขึ้น