วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรม วิเคราะห์ข่าว ขบคิด ตีความ เรื่อง เมื่อลูกชายแม่ ถูกล้วงกระเป๋าทุกๆวัน ไม่ทันคน ไม่ทันคิด และคิดไม่ทัน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชน ออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตามวัย และนำแนวคิดที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไป