วันศุกร์ที่ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมทักษะอาชีพ เรื่อง การทำกระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กรู้จักการเก็บออม การประหยัดและการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีม