วันพฤหัสบดีที่ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดกิจกรรมทักษะชีวิตทั่วไป เรื่อง การหายใจอย่างใจอย่างถูกวิธี ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้เข้าใจประโยชน์ ความสำคัญของการหายใจอย่างถูกวิธี สามารถฝึกการหายใจอย่างถูกวิธี และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอ เช่นในด้านการบริหารจัดการกับความเครียด การระงับอารมณ์เมื่อรู้สึกโกรธ