วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านราชสีมา จัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเช็ดหน้าสองชั้น ให้กับเด็กในความอุปการะและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อนำมาใช้ป้องกันโรคติดต่อและฝุ่น ให้เด็กมีทักษะอาชีพและนำไปถ่ายทอดต่อไปได้โดยมีอาจารย์นันทมน จันทะบุตร ภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้