วันพุธที่ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์  ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม