วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนบ้านราชสีมา โดยมีนางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ และมอบหมายสภาเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจและเห็นเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น