วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข่าว/เหตุการณ์ประจำวัน แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ หอประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาเด็กในความอุปการะให้สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ จากสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำแนวคิดที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง