วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์) พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการ และได้แลกเปลี่ยนพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลเด็ก เพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติต่อเด็กให้ถูกต้องต่อไป ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา