วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กขายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ จัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลโดยสอนการอร์มร่างกาย การยืดเยียดกล้ามเนื้อ ทักษะการเลี้ยงบอล และการส่งลูกบอล ณ สนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาแก่เด็กในความอุปการะอายุ ๑๒ – ๑๘ ปี