วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กขายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม อบรมเด็กในความอุปการะหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ ถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้เด็กในความอุปการะได้รู้จักการรักษาสุขภาพรวมถึงการรู้จักวิธีการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี