วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข เข้าร่วมการประชุมติดตาม   หนุนเสริมการจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์ ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อทบทวนระบบสนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำ ๕ กิจกรรมหลัก และยกระดับการทำสติในองค์กร