วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ ประชุมวางแผนโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อให้มีการทบทวนระบบหลักและการดำเนินกิจกรรมกับเด็กอย่างต่อเนื่อง