วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนสถานสงเคราะห์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบอกกล่าวท้าวสุรนารี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรจังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)