วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมวางแผนการช่วยเหลือระยะยาวรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เทอร์มินอล ๒๑ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์)