วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา มอบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงาน จัดประชุมวางแผนการทำงานช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานต่อไป